Náboženská obec
Církve československé husitské
ve Vysokém Mýtě
říjen
2018

Ptám se vás, co by dělal Ježíš, kdyby žil v naší době? Opakoval by po kostelích ty formulky, jaké slyšíme po staletí, aby kostely ještě více pustly? Anebo by vyšel z kostelních zdí a mluvil by bezprostředně k lidem, tak, jak to dělal před dvěma tisíci lety? Jestliže církev vidí nebezpečí ve skutečnosti, že jsou opouštěny její zdi, aby se dospělo k lidem, které již dávno od sebe odehnala, pak nevím, pro koho církev vlastně je? Pro sebe samu?

Eugen Drewermannem v rozhovoru s Wojciechem Pieciakem / Tygodnik powszechny


Žalm 73
Pro Asafa.

Jak je Bůh dobrý k Izraeli,
k těm, kdo jsou čistého srdce!
Avšak moje nohy málem odbočily,
moje kroky téměř sešly z cesty ,
neboť jsem záviděl potřeštěncům,
když jsem viděl svévolné,
jak pokojně si žijí .
Smrt je do okovů ještě nesevřela,
jejich tělo kypí, nevědí,
co je to lidské plahočení,
nebývají postiženi jako jiní lidé.
Jejich náhrdelníkem je zpupnost,
násilnictví šatem, do něhož se halí.
Jejich oko vystupuje z tuku,
provaluje se smýšlení srdce.
Vysmívají se a mluví zlomyslně,
povýšenou řečí utiskují druhé.
Do úst nebesa si berou,
jazykem prosmýčí zemi.
A lid se za nimi hrne
lokat vodu plným douškem.
Říkávají: „Což se to Bůh dozví?
Cožpak to Nejvyšší pozná?“
Ano, to jsou svévolníci:
bez starostí věčně kupí jmění.
Tedy zbytečně jsem si uchoval
ryzí srdce
a dlaně omýval nevinností?
Každý den se na mě sypou rány,
každé ráno bývám trestán.
Kdybych řekl: „Budu mluvit
jako oni,“
věrolomně bych opustil
pokolení tvých synů.
Přemýšlel jsem,
jak se v tom všem vyznat,
nesnadné se mi to zdálo.
Teprv když jsem vstoupil
do svatyně Boží,
pochopil jsem, jaký vezmou konec.
Věru, stavíš je na kluzké cesty,
do zkázy je srazíš.
Jaký úděs náhle vzbudí,
hrůzou se obrátí vniveč,
zajdou jako sen po procitnutí;
Panovníku, pohrdneš jejich přeludem,
až je probudíš.
Když bylo mé srdce roztrpčené,
když se jitřilo mé ledví,
byl jsem tupec, nic jsem neznal,
jak dobytče jsem před tebou býval.
Já však chci být ustavičně s tebou,
uchopils mě za pravici,
povedeš mě podle svého rozhodnutí
a pak do slávy mě přijmeš.
Koho bych měl na nebesích?
A na zemi v nikom kromě tebe
nemám zalíbení.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne,
Bůh bude navěky skála mého srdce
a můj podíl.
Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou.
Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
Mně však v Boží blízkosti je dobře,
v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všech tvých činech.

SBOROVÝ A KULTURNÍ KALENDÁŘ

 • 3.10. pobožnost v Naději v 9.15
 • 4.10. pobožnost v Ledaxu v 10.30
 • 7.10. 27. neděle v mezidobí
  Bohoslužba v Husově
  sboru v 9.00
  (Gn 2,18-24;Žd 2,5-12;
  Mk 10,2-16)
 • 8.10. Generální synoda duchovních
  v Praze
 • 10.10. pobožnost v Naději v 9.15
 • 10.10. pobožnost na LDN Žižkova v 13.30
 • 11.10. pobožnost na LDN Hradecká v 13.30
 • 14.10. 28. neděle v mezidobí
  Bohoslužba v Husově
  sboru v 9.00,
  ve 14.00 v Dobříkově
  (Am 5,6-15; Žd 4,12-16;
  Mk 10,17-31)
  RADA STARŠÍCH
 • 17.10. pobožnost v Naději v 9.15
 • 18.10. PŘEDNÁŠKA
  Dr.Jana Stříbrného
  OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÝCH
  DĚJIN 20.STOL.
  Sál ZUŠ v 18.00
 • 19.- 21.10. PODZIMNÍ SETKÁNÍ
  DĚTÍ A RODIČŮ
  Bystřiny pod Králickým
  Sněžníkem
  Bližší informace najdete
  na webových stránkách
  naší náboženské obce
 • 21.10. 29. neděle v mezidobí
  Bohoslužba v Husově
  sboru v 9.00
  (Iz 53,4-12; Žd 5,1-10;
  Mk 10,35-45)
  Slouží sestra farářka
  Hana Leichterová
 • 24.10. pobožnost v Naději v 9.15
 • 28.10. 30. neděle v mezidobí
  Bohoslužba v Husově
  sboru v 9.00,
  ve 14.00 v Dobříkově
  (Jr 31,7-9; Žd 7,23-28;
  Mk 10,46-52)
 • 28.10. slavnostní bohoslužba
  ke 100. výročí vzniku
  samostatného Československa
  v Hradci Králové v 9.00
  Následují přednášky věnované TGM
  ve 14.00 koncert Jitky Šuranské
  a Petra Uvira
 • 28.10. ZMĚNA LETNÍHO ČASU NA ZIMNÍ
  Ve 3h začíná zimní čas > 2h
 • 31.10. pobožnost v Naději v 9.15
 • POZVÁNKA NA LISTOPAD
 • 3.11. DRAKIÁDA POD Kunětickou horou
 • 9.-11.11. VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ MUŽŮ
  Bystřiny pod Králickým
  Sněžníkem
 • Sen o církvi 21. století z  pera Jana Konzala.
  "Tak za prvé bych byl rád, kdyby církev uvěřila, že je Pánova, že nepatří sobě, že jejím úkolem není starat se o sebe. Já myslím, že tomu moc nevěří. Za druhé bych byl rád, kdyby se jí podařilo uvěřit, že blahoslavenství nejsou prázdná slova, že Bůh má pro ně slabost. Za třetí toužím po tom, aby deklarovala, jak vypadá změna smýšlení. Lidé dnes dovedou převlékat kabát, ale změna smýšlení tak, jak to uměl apoštol Pavel, když se s brekem rozešel se svou minulostí, to se nedaří. Já mám obavu, že moje církev je strašně pyšná, strašně hrdá na to, že dobře věří. Za čtvrté, aby přestala zachraňovat svoji pozici ve světě. Církev totiž věnuje své pozici a pověsti spoustu sil a energie, a přitom na tom vůbec nezáleží. Za páté bych si přál, aby brala vážněji povolání být svátostí tohoto světa. My tady nejsme proto, abychom udělovali svátosti, ale abychom byli svátostí těm, kteří na naše svátosti kašlou. Protože lidé kašlou na naše rituály, potřebují se setkat s Bohem - ale nám se do toho nechce. Za šesté, aby se odhodlala být přístřeším i těm, kteří s ní nesouhlasí a které třeba nemá ráda. A za sedmé bych si přál, kdyby si konečně přestala namlouvat, že je matka církev. Ona ve skutečnosti miluje otcovsky, ne mateřsky. Matka totiž miluje bezpodmínečně, ale církev miluje podmínečně jako otcové. Ti říkají, když budeš dobrej, když se vyučíš a dotáheš to tam a tam, tak tě budu mít rád. Takovou "jistotu" lidé znají na tisíc způsobů, ale potřebují mít někoho, kdo je přijme, i když zkrachují. Přál bych si, aby církev přestala řečnit, že je matkou, a začala matkou skutečně být".


  Tolikrát jsem psal o olších
  a dneska je prvně vidím kvést
  Nepřestáváš mě Bože můj
  laskavě světem vést.

  A tuhle cestou do Vydří
  prvně jsem viděl
  květy dubů
  Tak laskavě mě Bože veď
  dokud se dívat budu

  Ivan M. Jirous

  2011  ©  CČSH Vysoké Mýto
  od NcQ